لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/07/26
مالک/مالکان: آقای علی آزادخواه
تاریخ ثبت: 1401/03/28
مخترع/مخترعان: علی آزادخواه
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/31
تاریخ ثبت: 1401/03/23
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/12
تاریخ ثبت:
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/23
مالک/مالکان: آقای مجید بهرامی
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: مجید بهرامی