لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/19
مالک/مالکان: آقای مهدی یزدانی
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: مهدي يزداني
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/25
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: علیرضا مهابادی
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/11
مالک/مالکان: آقای عادل قادری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: عادل قادری
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
تاریخ ثبت: 1401/04/12