لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
مالک/مالکان: ثاقب خاني شيركوهي
تاریخ ثبت: 1401/04/20
مخترع/مخترعان: ثاقب خاني شيركوهي
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/01
مالک/مالکان: آقای محمود کشتکار
تاریخ ثبت: 1401/04/28
مخترع/مخترعان: محمود کشتکار
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/28
تاریخ ثبت: 1401/05/02
مخترع/مخترعان: حمیدرضا ابراهیمی