لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/23
مالک/مالکان: امين بهداني
تاریخ ثبت: 1401/05/01
مخترع/مخترعان: امين بهداني
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/27
تاریخ ثبت: 1401/05/03
مخترع/مخترعان: سيدمحسن قادري شهري
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/06
تاریخ ثبت: 1401/05/08
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/28
مالک/مالکان: آقای رسول دادرس
تاریخ ثبت: 1401/05/10
مخترع/مخترعان: رسول دادرس
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/21
مالک/مالکان: خانم معصومه دهقان
تاریخ ثبت: 1401/05/24
مخترع/مخترعان: معصومه دهقان
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/16
تاریخ ثبت: 1401/05/24
مخترع/مخترعان: رضا اسماعیل زاده