لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/13
مالک/مالکان: آقاي شهرام قمري
تاریخ ثبت: 1398/02/03
مخترع/مخترعان: شهرام قمري
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: وحيد بافنده فروتقه
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/01
مالک/مالکان: آقاي محمد آقائي
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: محمد آقائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/29
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: خليل جباري كردقشلاقي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
تاریخ ثبت: 1397/09/10
مخترع/مخترعان: آرمين دانش فر
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/14
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: عباس صاحب جلال