لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/03
مالک/مالکان: آقاي علي کبودي
تاریخ ثبت: 1398/03/01
مخترع/مخترعان: علي کبودي
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/01
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: امير احمدي نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/12
مالک/مالکان: آقاي عليرضا رئيسي
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: علیرضا رئیسی
تاریخ اظهارنامه: 1395/02/31
مالک/مالکان: آقاي محمد نيازي
تاریخ ثبت: 1398/03/27
مخترع/مخترعان: محمد نيازي