لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/02
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: رمضان ميري