لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/22
مالک/مالکان: آقاي احد علومي
تاریخ ثبت: 1398/05/02
مخترع/مخترعان: احد علومي