لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/31
تاریخ ثبت: 1398/05/22
مخترع/مخترعان: عليرضا غلامشاهي
تاریخ اظهارنامه: 1398/01/20
تاریخ ثبت: 1398/05/26
مخترع/مخترعان: سالار پورايماني
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
تاریخ ثبت: 1398/06/09
مخترع/مخترعان: حميدرضا زماني