لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/04
مالک/مالکان: آقاي علي شيرمست
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: علي شيرمست
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/27
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: سيدمحسن سيدعطاران
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/31
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: محمدرضا آروين