لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/04
تاریخ ثبت: 1398/07/03
مخترع/مخترعان: شاهين علي محمدي
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/27
مالک/مالکان: شركت بهسازان جنوب
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: شقايق شريفات سلماني
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/01
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: امير ناجي آذرلو
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/17
تاریخ ثبت: 1398/07/13
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/23
مالک/مالکان: آقاي مجتبي آقاتقي
تاریخ ثبت: 1398/07/14
مخترع/مخترعان: مجتبي آقاتقي
تاریخ اظهارنامه: 1394/06/16
مالک/مالکان: آقاي خليل محمدي
تاریخ ثبت: 1398/07/24
مخترع/مخترعان: خليل محمدي
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/30
تاریخ ثبت: 1398/08/01