لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/29
مالک/مالکان: آقاي وحيد اسدي
تاریخ ثبت: 1398/08/11
مخترع/مخترعان: وحيد اسدي
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/06
مالک/مالکان: آقاي محسن خالقي
تاریخ ثبت: 1398/08/20
مخترع/مخترعان: محسن خالقي