نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

دستگاه تركيب هوا با آب جهت كاهش مصرف آب و اختلاط دو سيال

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/11
مالک/مالکان: آقاي كيان سامعي
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: كيان سامعي

بالابراتوماتيك سطح شيب دارخودرو
Steep gradient elevation

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: جعفر اميري