لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/22
مالک/مالکان: آقاي محمد رضائي
تاریخ ثبت: 1398/01/20