لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/24
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: مهدي هدايت پورجلودار
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/07
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: محمدعلي فراهي