لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/30
مالک/مالکان: وحيد صباغي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: وحيد صباغي