لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي علي صفوي سهي
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: علي صفوي سهي
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/04
مالک/مالکان: آقاي فرهاد حسينلو
تاریخ ثبت: 1398/01/31
مخترع/مخترعان: فرهاد حسينلو
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/13
مالک/مالکان: آقاي مصطفي دهقاني
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: مصطفي دهقاني