لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/09
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: سيدمهدي خاتمي
تاریخ اظهارنامه: 1395/01/28
تاریخ ثبت: 1395/01/28
مخترع/مخترعان: