لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/28
تاریخ ثبت: 1401/04/04
مخترع/مخترعان: ناصر عشقی جلودار
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/30
مالک/مالکان: آقای مهدی نیرومند
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: مهدی نیرومند