لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/28
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: صدرا فياض سينا فياض
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/29
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: سعید فرضی زاده
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
تاریخ ثبت: 1401/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/19
مالک/مالکان: شهريار نجفيان
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: شهريار نجفيان