لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/22
تاریخ ثبت: 1401/09/02
مخترع/مخترعان: هادی نورنهنگ
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/28
تاریخ ثبت: 1401/09/02
مخترع/مخترعان: بهروز يعقوبي ميانجي