لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/14
مالک/مالکان: فرزاد مير
تاریخ ثبت: 1401/09/02
مخترع/مخترعان: فرزاد مير
تاریخ اظهارنامه: 1401/06/06
مالک/مالکان: مجيد نسيم سبحان
تاریخ ثبت: 1401/09/05
مخترع/مخترعان: مجيد نسيم سبحان
تاریخ اظهارنامه: 1401/06/20
مالک/مالکان: سعيد شجاعي
تاریخ ثبت: 1401/09/09
مخترع/مخترعان: سعيد شجاعي