لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی f

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/01
مالک/مالکان: آقاي محمد آقائي
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: محمد آقائي
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/24
مالک/مالکان: آقاي مهرداد خاتمي
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: مهرداد خاتمي