نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

گره دوگانه مستحكم جهت بافت فرش با استفاده از قلاب

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مژگان اردلاني