لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/21
مالک/مالکان: مژگان اردلاني
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مژگان اردلاني