لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/15
تاریخ ثبت: 1396/04/15
مخترع/مخترعان: مهدي قرباني شكرآباد
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/25
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: ابوذر دادگرفرد