لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/27
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: عليرضا نازي زاده