لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/20
مالک/مالکان: آقاي اكبر فاتحي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: اكبر فاتحي
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/16
مالک/مالکان: آقاي علي غريبي
تاریخ ثبت: 1396/06/16
مخترع/مخترعان: علي غريبي
تاریخ اظهارنامه: 1397/01/07
تاریخ ثبت: 1397/01/07
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/04
مالک/مالکان: آقاي فرهاد حسينلو
تاریخ ثبت: 1398/01/31
مخترع/مخترعان: فرهاد حسينلو