لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
مالک/مالکان: آقاي سعيد اکبريان
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: سعيد اکبريان