لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/14
مالک/مالکان: معصومه ضيائي
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: معصومه ضيائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/09
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: سيدمهدي خاتمي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/24
مالک/مالکان: آقاي فربد همتي
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: فربد همتي