لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1400/07/12
تاریخ ثبت:
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
مالک/مالکان: ياسر محمودي
تاریخ ثبت: 1401/03/29
مخترع/مخترعان: ياسر محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/23
مالک/مالکان: آقای مجید بهرامی
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: مجید بهرامی