لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/30
مالک/مالکان: آقای مهدی نیرومند
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: مهدی نیرومند
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/19
مالک/مالکان: مهدي خادمةالرسول
تاریخ ثبت: 1401/04/07
مخترع/مخترعان: مهدي خادمةالرسول
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/29
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: سعید فرضی زاده
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/21
مالک/مالکان: آقای آرمان آذرخش
تاریخ ثبت: 1401/04/14
مخترع/مخترعان: آرمان آذرخش
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/27
مالک/مالکان: محمد كعب كرم اله
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: محمد كعب كرم اله