لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/23
مالک/مالکان: حميدرضا روخوش
تاریخ ثبت: 1401/05/09
مخترع/مخترعان: حميدرضا روخوش
تاریخ اظهارنامه: 1399/05/15
تاریخ ثبت: 1401/05/09
مخترع/مخترعان: حامد زماني
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/25
مالک/مالکان: موسي محمودي
تاریخ ثبت: 1401/05/09
مخترع/مخترعان: موسي محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/13
تاریخ ثبت: 1401/05/22
مخترع/مخترعان: محمدامین ارجمندی