لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1400/07/11
تاریخ ثبت: 1401/05/18
مخترع/مخترعان: رامين صابري
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/21
تاریخ ثبت: 1401/05/18