لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/04
مالک/مالکان: رحمن پيله كوهي
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: رحمن پيله كوهي
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/20
مالک/مالکان: سيدنادر هاشميان
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: سيدنادر هاشميان
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/24
مالک/مالکان: محمدصابر اميني
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: محمدصابر اميني