لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/20
تاریخ ثبت: 1398/03/05
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/18
تاریخ ثبت: 1398/03/08
مخترع/مخترعان: جواد اسکندري چراتي
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/08
تاریخ ثبت: 1398/03/11