لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی g

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/11
مالک/مالکان: آقاي اسعد صلواتي
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: اسعد صلواتي