لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ ثبت: 1395/11/24
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/19
مالک/مالکان: سازمان آب و برق
تاریخ ثبت: 1396/05/19
مخترع/مخترعان: بهمن عسگري