نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

محفظه ايمن براي حفظ افراد در زمان زلزله - آتش سوزي

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو

بهينه سازي سيستم هاي الكترو مكانيكال وكنترلي وامتياز دهي بولينگ

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/19
مالک/مالکان: سازمان آب و برق
تاریخ ثبت: 1396/05/19
مخترع/مخترعان: بهمن عسگري