لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/14
تاریخ ثبت: 1398/05/19
مخترع/مخترعان: ميرزاعلي قنبري