لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: جعفر اميري
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/17
مالک/مالکان: آقاي قاسم كاظمي
تاریخ ثبت: 1396/12/17
مخترع/مخترعان: قاسم كاظمي
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/27
مالک/مالکان: آقاي خسرو كرمي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: خسرو كرمي