لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/04
مالک/مالکان: آقاي احسان پرندين
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان پرندين
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: وحيد بافنده فروتقه