لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/06
تاریخ ثبت: 1401/04/06
مخترع/مخترعان: میلاد کامرانی
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/01
مالک/مالکان: آقای محمدعلی حسنی
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: محمدعلی حسنی
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/11
مالک/مالکان: آقای عادل قادری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: عادل قادری