لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/21
مالک/مالکان: آقای آرمان آذرخش
تاریخ ثبت: 1401/04/14
مخترع/مخترعان: آرمان آذرخش
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/12
تاریخ ثبت: 1401/04/21
مخترع/مخترعان: محمود جعفرنژاد
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/10
مالک/مالکان: سيدرضا حسيني
تاریخ ثبت: 1401/04/21
مخترع/مخترعان: سيدرضا حسيني