لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/09
تاریخ ثبت: 1397/02/09
مخترع/مخترعان: حسام اديب