لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/14
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: محمد فلاح نژاد