لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/24
مالک/مالکان: آقاي محمد بهرامي
تاریخ ثبت: 1398/03/27
مخترع/مخترعان: محمد بهرامي
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/15
مالک/مالکان: آقاي محسن ايزدي
تاریخ ثبت: 1398/04/03
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/26
تاریخ ثبت: 1398/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/02
تاریخ ثبت: 1398/04/12
مخترع/مخترعان: انوشيروان محمدي