لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی h

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/27
مالک/مالکان: آقاي مهدي صادقي
تاریخ ثبت: 1398/04/15