لیست اختراعات آرش سبحاني

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/19
مالک/مالکان: آقاي آرش سبحاني
تاریخ ثبت: 1399/05/07
مخترع/مخترعان: آرش سبحاني

موارد یافت شده: 1