نسخه آزمایشی

لیست اختراعات آلن وايت هد Alan WHITEHEAD