نسخه آزمایشی

لیست اختراعات آيلين رضواني زاده

برچسب ياداوري زمان مصرف دارو

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24
مالک/مالکان: آيلين رضواني زاده
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: آيلين رضواني زاده