نسخه آزمایشی

لیست اختراعات احسان جعفري

سيستم هوشمند تمام ديجيتال كاشت مو

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/04
تاریخ ثبت: 1394/11/17

دستگاه نگهداري سلولي يا بافت زنده و گرافت مو

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/01
مالک/مالکان: آقاي احسان جعفري
تاریخ ثبت: 1399/08/26
مخترع/مخترعان: احسان جعفري